วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

การเตรียมรับการประเมินรอบ 3 จาก สมศ.
1. ศึกษาคู่มือฯ / กฎกระทรวงฯ
2. หาความสัมพันธ์ระหว่างประกันภายในและภายนอก
3. กำหนดบทบาทของครูและบุคลากรภายใน ให้ชัดเจน ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นด้าน ๆ ในทุกมิติ
5. ทำแผนพัฒนา
6. ลงมือปฏิบัติ โดยกระทำกับปัญหาที่ต้องเร่งแก้ และสำคัญ (เรียงลำดับ)
7. ประเมินอย่างต่อเนื่อง
8. ทำความกระจ่างให้ชัด ในเรื่อง อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม โครงการพิเศษทั้งหลาย
9. กำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด
10. ตกแต่ง พัฒนา สถานศึกษทุกจุด
11. ประเมินเป็นระยะ ๆ พัฒนาหลาย ๆ รอบให้ดีที่สุดทุกตัวบ่งชี้


วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

กระบวนการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดลำพูนที่ถ่ายโอนจากการสังกัด สพท.ลำพูน เขต 2 ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยเหตุผลหลายประการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2550 เป็นต้นมา (ระหว่างการถ่ายโอนฯ) จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2550 กระบวนการถ่ายโอนจึงเรียบร้อย ก่อนการเริ่มกระบวนการถ่ายโอนฯ ระหว่างการถ่ายโอน และหลังการถ่ายโอนจะเป็นอย่างไร ผมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ ได้เขียนบันทึกไว้ คงจะได้ทยอยนำมาเสนอในโอกาสต่อไป